KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance1.Podstawa prawna:
Art.217 § 1 oraz § 2 pkt 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, t.j. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r.


2.Wymagane dokumenty:
wniosek o wydanie zaświadczenia

3.Opłata skarbowa:
17,00 zł

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kobylance – Bank PKO BP S.A O/ Stargard Szczec. Nr 90 1020 4867 0000 1802 0007 9228.

4.Termin załatwienia sprawy:
do 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia

5.Jednostka odpowiedzialna:
stanowisko ds. księgowości podatkowej i windykacji

6.Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści ządanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.