KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

 

KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy w Kobylance
ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Podstawa prawna: art. 13, art. 25 i art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 782 z późniejszymi zmianami),

 

I.  WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o nabycie nieruchomości.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 60 dni

 IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
Podanie numeru telefonu i godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

W przypadku braku kompletu informacji wymaganych we wniosku Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy w Kobylance w Punkcie Obsługi Interesantów, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.