drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

Zmiana decyzji ostatecznej

Art. 253 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997r . z późn. zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o zmianę decyzji ostatecznej
  2. Załączniki:
    • dokumenty potwierdzające żądania strony

II. OPŁATY:

Brak opłat.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wymiar Podatków i Opłat Lokalnych

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Kobylanka. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI

W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:

  1. Decyzja ostateczna, na mocy której strona nie nabyła prawa, może być uchylona lub zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przemawia za tym interes publiczny lub ważny interes podatnika.
  2. Decyzja ostateczna, ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego na dany okres, może być zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, jeżeli po jej doręczeniu nastąpiła zmiana okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie wysokości zobowiązania, a skutki wystąpienia tych okoliczności zostały uregulowane w przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dniu wydania decyzji.