drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

Odwołania i zażalenia w trybie postępowania

Art. 220, art. 222, art. 223 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U.Nr 8, poz. 60 ze zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Odwołanie od decyzji
  2. Dokumenty uzasadniające żądanie

II. OPŁATY:

Brak opłat.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do dwóch miesięcy - od dnia wpłynięcia odwołania.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI

Na decyzję lub postanowienie wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie służy stronie prawo wniesienia skargi (2 egzemplarze) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

Od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.

Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ podatkowy wyższego stopnia.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określić isotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania.