drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

 

KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy w Kobylance
ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna: Rozdział VI ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2015., poz.520 z późniejszymi zmianami). Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14.04.1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (DZ. U. z dn. 20.05.1999r. Nr 45, poz. 453).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
 2. Załączniki:
  • dokument potwierdzający własność nieruchomości lub dokument wykazujący interes pawny
  • kserokopia mapy ewidencyjnej z uwidocznieniem nieruchomości, będących przedmiotem rozgraniczenia.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.
Termin zakończenia rozgraniczenia uzależniony jest od prac geodety oraz stopnia trudności jakie mogą wystąpić w trakcie ustalania granicy.  Zakończenie rozgraniczenia - 6 miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Decyzja jest ostateczna, jeżeli  strony przyjmują ustalone granice w trybie rozgraniczenia.
Strona niezadowolona z decyzji może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, przekazania sprawy sądowi.

VI. UWAGI:

 1. Po złożeniu wniosku wydaje się postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, na postanowienie to nie służy stronom zażalenie.
 2. Czynności ustalenia granic przebiegu na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na koszt wnioskodawcy.
 3. Z czynności ustalenia przebiegu granic  geodeta uprawniony sporządza protokół graniczny który z kompletem dokumentów przedkłada Wójtowi  do zatwierdzenia.
 4. Wydanie decyzji zatwierdzającej ustalone granice w trybie postępowania rozgraniczającego.
 5. W przypadku braku kompletu informacji wymaganych we wniosku Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy w Kobylance w Punkcie Obsługi Interesantów, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.
 6. Podanie numeru telefonu i godzin, w których można uzyskać kontakt                              z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.