drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

 

KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy w Kobylance
ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

 

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna: dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 782 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663).

 

 I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości
 2. Załączniki:
 • dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
 • wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku,                  o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2,
 • pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95,
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 • wykaz zmian gruntowych,
 • wykaz synchronizacyjny jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
 • mapę z projektem podziału.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami.

V. ODWOŁANIE:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (Wójta Gminy Kobylanka). Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Kobylanka w Punkcie Obsługi Interesantów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

VI. UWAGI:

Podanie numeru telefonu i godzin, w których można uzyskać kontakt z Wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

W przypadku braku kompletu informacji wymaganych we wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy w Punkcie Obsługi Interesantów w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.