drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy w Kobylance
ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

 

WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ/ PRZEBUDOWĘ ZJAZDU

 

Podstawa prawna:  Zarządzenia Nr 18/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 01.02.2019 r. w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Kobylanka oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096.t.j. ze zm.)  

 

 I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Projekt zagospodarowania terenu z naniesionym zjazdem/projekt budowlany zjazdu – 2 szt.

  1. Decyzja o warunkach zabudowy

3. Pełnomocnictwo jeżeli inwestor reprezentowany jest przez pełnomocnika.

 

II. OPŁATY:

Nie dotyczy

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
kierownik referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
 

  • drogi wewnętrzne

 

Nie przysługuje. Rozwiązanie umowy następuje po upływie terminu na jaki umowa została zawarta

 

VI. UWAGI:
Podanie numeru telefonu i godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

W przypadku braku kompletu informacji wymaganych we wniosku Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy w Kobylance w Punkcie Obsługi Interesantów, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.