drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

Informacja o wznowieniu wykonywanej działalności gospodarczej

Podstawa prawna: art. 14a ust 5, 6, art. 25 ust. 1 pkt 12, art. 26. ust. 7, ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Część CEIDG-1 wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – CEIDG-1.
(formularze i instrukcje dostępne są na stronie CEIDG  prowadzonej przez Ministra Rozwoju)

2. Do wglądu:
• dowód osobisty lub paszport.
3. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć kopię pełnomocnictwa (oryginał pełnomocnictwa do wglądu) i okazać do wglądu swój dokument potwierdzający tożsamość.
4. Cudzoziemcy (poza obywatelami Unii Europejskiej, EFTA/EOG i Konfederacji Szwajcarskiej) przedkładają oryginał dokumentu, albo jego uwierzytelnioną kopię potwierdzający prawo do pobytu na terytorium RP, o którym mowa w art. 13. ust. 2, 2a, 4, 5 ww. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 7 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.