drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 3, ust. 3, ust. 4 i ust. 5, art. 36, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 2411), część II załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz "ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ / NOTIFICATION OF LEAVING THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka). Formularz w formie dokumentu elektronicznego – patrz uwagi pkt 7.
2. Do wglądu:
• dowód osobisty lub paszport,
W przypadku zgłoszenia wyjazdu przez pełnomocnika dodatkowo:
• pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu,
• dowód osobisty lub paszport pełnomocnika

Opłata

Czynności zgłoszenia wyjazdu nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.
Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na nr rachunku bankowego Gminy Kobylanka Bank PKO BP/O Stargard 
90102048670000180200079228.
Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Termin

Od ręki. Organ dokonujący zgłoszenia wyjazdu poza granice RP wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie potwierdzające dokonanie ww. czynności.

 

Uwagi

 

1. Procedura obejmuje 2 rodzaje wyjazdów tj. na pobyt stały i na pobyt czasowy dłuższy niż 6 miesięcy.

2. Osoba, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu na pobyt stały skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.

3. Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót. Zgłoszenie wyjazdu na pobyt czasowy skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu czasowego.

4. Zgłoszenia wyjazdu na pobyt stały lub czasowy należy dokonać najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego.

5. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

6. Zgłoszenia wyjazdu poza granice RP można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

7. Formularz w formie dokumentu elektronicznego może być złożony przez osobę posiadającą numer PESEL. W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo. Przy procedurze elektronicznej wymagany jest profil zaufany.

 

Załączniki

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Pełnomocnictwo