drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

 

KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy w Kobylance
ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

 

WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE ROBÓT ROZKOPOWYCH W PASIEDROGOWYM W TRYBIE AWARYJNYM

 

Podstawa prawna: ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2015r. poz. 460), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz 1481)  oraz § 1 ust.2, § 3 ust.1 Uchwały nr XVII / 112/ 08 Rady Gminy Kobylanka  z dnia 28 lutego 2008 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz innych dróg których zarządcą jest Wójt Gminy Kobylanka oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U.2013.267 j.t.  z późn. zm./

 

 I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Plan sytuacyjny z zaznaczoną powierzchnią zajęcia pasa drogowego.

II. OPŁATY:
Uchwała nr XVII / 112/ 08 Rady Gminy Kobylanka  z dnia 28 lutego 2008 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz innych dróg. których zarządcą jest Wójt Gminy Kobylanka . Zarządzenie nr 112/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 1 września 2015 r. w sprawie: określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Kobylanka.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 4 dni od daty złożenia wniosku

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
kierownik referatu inwestycyjno – komunalnego

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

  • drogi publiczne

Od decyzji administracyjnej strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

  • drogi wewnętrzne

Nie przysługuje, rozwiązanie umowy następuje po upływie terminu na jaki umowa została zawarta.

VI. UWAGI:
Podanie numeru telefonu i godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.W przypadku braku kompletu informacji wymaganych we wniosku Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy w Kobylance w Punkcie Obsługi Interesantów, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.