drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

UZYSKANIE WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna: art. 9c Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (j. t. Dz.U.  z 2013 r.,  poz. 1399 ze zmianami)..

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  2. Załączniki:

- kopie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności gospodarczej

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej ( o ile przedsiębiorca nie został zwolniony z tejże opłaty na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897 ze zm.)

- oświadczenie zgodnie z art. 9c ust. 4 i 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, ze zm.)

II. OPŁATY:

-opłata skarbowa w wysokości 50 zł. , o ile przedsiębiorca nie został zwolniony z tejże opłaty na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897 ze zm.)

 - 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

  wpis do rejestru do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej;

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Stanowiska ds. Gospodarki Odpadami

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

VI. UWAGI

Podanie numeru telefonu i godzin, w których można uzyskać kontakt z Wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy. W przypadku braku kompletu dokumentów i informacji wymaganych we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy Kobylanka w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.