drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

ZGŁOSZENIE  WŁAŚCICIELA  *   ZAMIARU PRZEKAZANIA  DO UTYLIZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Zarządzenie Wójta Gminy Kobylanka z dnia 05.10.2015  NR 126/2015 W sprawie : przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Kobylanka.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

- ZGŁOSZENIE  WŁAŚCICIELA  *   ZAMIARU PRZEKAZANIA  DO UTYLIZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 

Załącznik :

1.      Kopia zgłoszenia demontażu pokryć dachowych z istniejących obiektów budowlanych złożonego do Starostwa Powiatowego lub kserokopię ostatecznej decyzji na budowę (w przypadku, gdy usunięcie wyrobów zawierających azbest wymaga uzyskania pozwolenia na budowę)  - dot. przypadku zgłaszania azbestu razem z demontażem

2.      Zaświadczenie lub adnotacja o braku sprzeciwu ze strony Starostwa.

3.      Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości z której usunięte zostaną wyroby zawierające azbest.

W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste, do zgłoszenia należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. 

W przypadku obiektu budowlanego, do którego prawo własności posiada kilka osób, do zgłoszenia należy dołączyć zgodę wszystkich pozostałych właścicieli na realizację zadania.  

II. OPŁATY:

Nie dotyczy

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Składający zgłoszenie zostanie powiadomiony o pozytywnej weryfikacji zgłoszenia lub odmowie udzielenia dotacji.

 W przypadku nieotrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,  dofinansowanie na realizację usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylanka nie będzie udzielane.

 

 IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Stanowiska ds. Gospodarki Odpadami

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy

VI. UWAGI

Zgłoszenie zamiaru przekazania w 2016 r. do utylizacji wyrobów zawierających azbest należy złożyć w Urzędzie Gminy Kobylanka do 29 stycznia 2016 r. pok. nr 1  (wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane w roku 2016 )

 * właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie.