drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (j. t. Dz.U.  z 2013 r.,  poz. 1399 ze zmianami)..

Uchwała Rady Gminy Kobylanka nr XXVII/159/12 z dnia 29 listopada 2012 r. (Dz.Urz.Woj. Zach-Pom. z 3 stycznia 2013 r. poz. 9) w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 
  1. WYMAGANE DOKUMENTY:

Deklaracja właściciela nieruchomości zamieszkałej, położonej na obszarze Gminy  Kobylanka o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II. OPŁATY:

- brak

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

-niezwłocznie

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Stanowiska ds. Gospodarki Odpadami

 V. TRYB ODWOŁAWCZY:

-nie dotyczy

VI. UWAGI

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:

-  14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

- 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

- 10 zł/os. za odpady zbierane w sposób selektywny,

- 15 zł/os. za odpady zbierane w sposób nieselektywny.

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Kobylanka określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.