drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

 

KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy w Kobylance
ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

 

 

ZAWARCIE POROZUMIENIA NA BUDOWĘ ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ/KANALIZACYJNEJ

Uchwała Rady Gminy Kobylanka XVII/109/08 z dnia 28.02.2008r. oraz zarządzenie nr 49/2015 z dnia 04.05.2015r.

 

 

 I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o zawarcie porozumienia na budowę odcinka sieci wod-kan.
  2. Załączniki: mapa do celów opiniodawczych
  3. Kserokopia aktu notarialnego lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

II. OPŁATY:
brak opłat

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
stanowisko ds. inwestycji

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje, rozwiązanie porozumienia następuje po upływie terminu na jaki zostało zawarte.

VI.UWAGI:
Podanie numeru telefonu i godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

W przypadku braku kompletu informacji wymaganych we wniosku Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy w Kobylance w Punkcie Obsługi Interesantów, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.