drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

WYDAWANIE OPINII ZGODNOSCI PROJEKTU Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I PRZEPISAMI ODREBNYMI

Podstawa prawna: art. 217 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o o zaopiniowanie zgodności projektu z planem zagospodarowania przestrzennego i przepisami odrębnymi.

  2. Załącznik: dwie identyczne, aktualne kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, dwie kopie mapy kastralnej, (przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego), zawierające określenie granic terenu objętego wnioskiem i obszaru na którym ta inwestycja będzie oddziaływać wraz z jej szkicem

II. OPŁATY:
Nie dotyczy.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Planowanie przestrzenne. Warunki Zabudowy. Pokój nr 3 - parter, tel.: tel.(091) 578 85 31

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje