drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

 

 

................................., dnia.....................

WNIOSKODAWCA:

 

Imię i nazwisko (nazwa przedsiębiorstwa)

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Adres..........................................................

...................................................................

...................................................................

Nr Tel.........................................................

NIP.............................................................

 

 

WÓJT GMINY KOBYLANKA

 

 

WNIOSEK

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

 

 

 

  1. Dane wnioskodawcy :

a) imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy :...........................................................................

....................................................................................................................................................

b) adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy:...................................................................

....................................................................................................................................................

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP):..................................................................................

 

  1. Określenie przedmiotu i obszaru działalności:...............................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

  1. Środki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

a)      środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

b)      środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

c)      urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i części:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 

 

  1. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem:

..................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

 

  1. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności:

.................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

 

  1. Termin podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzony czas jej prowadzenia:

...................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………...

 

Wnioskuję o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych,  prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam poniższym podpisem.

 

 

 

 

....................................................................

                                                                                                                     (podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej

                                                                                                                               do reprezentowania przedsiębiorcy)      

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

 

1.      Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

2.      Dokument zatwierdzający zakład do prowadzenia działalności w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu.

3.      Dokumenty potwierdzające posiadanie środków technicznych do prowadzenia określonej działalności  (w tym umowa lub oświadczenie przedsiębiorcy odbierającego odpady powstałe w procesie spalania)

4.      Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność objęta wnioskiem (np. akt własności, umowa najmu, użyczenia itp.).

5.      Dokument potwierdzający dopuszczenie środka transportu do transportu zwłok zwierzęcych lub ich części  przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

6.      Oświadczenie, że teren na którym prowadzone będzie działalność jest/będzie ogrodzony.

7.      Opinia lub decyzja z zakresu ochrony środowiska.

8.      Dokumenty potwierdzające gotowość do odbioru odpadów powstałych w procesie spalania.  

9.      Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych.

10.  Zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

11.  Wypis z właściwego rejestru ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

12.  Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.

13.  Inne .....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Pouczenie:

1.      Zgodnie z art. 9 ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla zwierząt może zostać udzielone na czas oznaczony, jednak nie dłuższy niż na 10 lat.

2.      Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Wójt Gminy Kobylanka może:

-          wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,

-           dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

3.      Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Wójtowi Gminy Kobylanka wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.   

4.      Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie Grzebowisk i Spalarni Zwłok Zwierzęcych i ich części powinien spełniać wymagania określone Uchwałą Nr XXXI/191/13 Rady Gminy Kobylanka

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna :

 

-        Ustawa z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach

            (Dz.U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951 z 2013 r. poz. 21 i poz. 228)

 

-        Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt

(Dz.U. z 2004 r. Nr. 158; poz. 1657)

 

-        Uchwała Nr XXXI/191/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.