drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

 

 

................................., dnia.....................

WNIOSKODAWCA:

 

Imię i nazwisko (nazwa przedsiębiorstwa)

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Adres..........................................................

...................................................................

...................................................................

Nr Tel.........................................................

NIP.............................................................

 

 

WÓJT GMINY KOBYLANKA

 

 

WNIOSEK

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

 

 

 

  1. Dane wnioskodawcy :

a) imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy :...........................................................................

....................................................................................................................................................

b) adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy:...................................................................

....................................................................................................................................................

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP):..................................................................................

 

  1. Określenie przedmiotu i obszaru działalności:...............................................................

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 

  1. Środki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem:

a) pojazdy asenizacyjne przeznaczone do świadczenia usług (typ samochodu, marka samochodu,  nr. rejestracyjny, forma władania, sposób oznakowania pojazdów)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

b) baza transportowa i jej wyposażenie(lokalizacja i opis terenu, wskazanie zaplecza techniczno-biurowego, podać miejsca garażowania pojazdów asenizacyjnych, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów)

....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 

  1. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem:

...................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

 

  1. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności:

...................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

  1. Termin podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzony czas jej prowadzenia:

.....................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

....................................................................

                                                                                                                     (podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej

                                                                                                                               do reprezentowania przedsiębiorcy)      

 

 

Załączniki:

 

1)      zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

2)      dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,

3)      dowód zapłaty opłaty skarbowej; dowodem zapłaty jest też wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej,

4)      kopia zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej,

5)      potwierdzenie posiadania prawa do dysponowania  nieruchomością, na której znajduje się baza transportowa, 

6)      dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki i wykonywany transport nieczystości,       

7)      kserokopie dowodów rejestracyjnych,

 

 

Podstawa prawna :

 

-        Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

           (Dz.U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951 z 2013 r. poz. 21 i poz. 228)

-        Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca  2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości  ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299)  

-        Uchwała Nr XXXI/192/13 Rady Gminy Kobylanka  z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych