drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

 

 

................................., dnia.....................

WNIOSKODAWCA:

 

Imię i nazwisko (nazwa przedsiębiorstwa)

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Adres..........................................................

...................................................................

...................................................................

Nr Tel.........................................................

NIP.............................................................

 

 

WÓJT GMINY KOBYLANKA

 

 

WNIOSEK

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności  w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

 

 

 

 

  1. Dane wnioskodawcy :

a) imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy :...........................................................................

....................................................................................................................................................

b) adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy:...................................................................

....................................................................................................................................................

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP):..................................................................................

 

  1. Określenie przedmiotu i obszaru działalności:...............................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

  1. Środki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem:

a) pojazdy przeznaczone do świadczenia usług (typ samochodu, marka samochodu,

 nr rejestracyjny, forma władania, sposób oznakowania pojazdów)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

b) wykaz sprzętu oraz urządzeń przeznaczonych do świadczenia usług :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

....................................................................................................................................................

c) miejsce do tymczasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt (lokalizacja, wyposażenie, miejsca do mycia i dezynfekcji sprzętów oraz pojazdów)

....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

  1. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem:

..................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

 

  1. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności:

.................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

 

  1. Termin podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzony czas jej prowadzenia:

...................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………...

 

 

 

....................................................................

                                                                                                                     (podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej

                                                                                                                               do reprezentowania przedsiębiorcy)      

 

 

Załączniki:

 

1)      Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

 

2)      Dowód zapłaty opłaty skarbowej; dowodem zapłaty jest też wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

 

3)      Kopia zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

4)      Potwierdzenie posiadania prawa do dysponowania  nieruchomością, na której znajduje się miejsce do tymczasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt.

 

5)      Dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami przeznaczonymi do świadczenia usług transportu wyłapanych zwierząt.

     

6)      Kserokopie dowodów rejestracyjnych.

 

7)      Dokumenty potwierdzające gotowość do odbioru wyłapanych zwierząt przez schronisko dla zwierząt.

8)      Dokumenty potwierdzające posiadanie kadry wykształconej oraz przeszkolonej w kierunku weterynaryjnym, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług.

9)      Dokumenty potwierdzające gotowość zapewnienia w razie potrzeby pomocy lekarsko-weterynaryjnej.

10)  Dokumenty potwierdzające gotowość odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych.

11)  Dokument potwierdzający dopuszczenie środka transportu do transportu zwierząt przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

 

Podstawa prawna :

 

-        ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

            (Dz.U. z 2012 r. poz 391, poz 951 z 2013 r. poz 21 i poz 228)

 

-        uchwała Nr XXXI/191/13 Rady Gminy Kobylanka  z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.