drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 pkt 2, ust. 3a, ust. 6 oraz art. 8 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (j. t. z 2005 r. dz. u. nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych      
  2. Załączniki:
    - kopie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności gospodarczej
    - przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną 
    - zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. W przypadku oświadczenia konieczne jest zawarcie klauzuli następującej tresci : „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oswiadczenia”.
    - dowód uiszczenia opłaty skarbowej

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa w wysokości 107 zł.- w przypadku wniosku na opróznianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Organy uzgadniające na wydanie stosownych dokumentów mają termin do 30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do 60 dni.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Ochrona środowiska. Rolnictwo.

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (Wójta Gminy Kobylanka). Odwołanie wnosi się w Urzędzie Gminy w Kobylance w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

 

VI. UWAGI

Podanie numeru telefonu i godzin, w których można uzyskać kontakt z Wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.W przypadku braku kompletu dokumentów i informacji wymaganych we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy Kobylanka w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, natomiast w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystosci ciekłych w terminie nie krótszym niż 14 dni. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.