drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Kobylanka

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI „IN” W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

Podstawa prawna: art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2016 r., Dz.U., poz. 617 ze zmianami).

 

Załącznik do informacji w sprawie podatku rolnego przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym. ZR

• Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

 

• Miejsce składania: Wymiar podatków i opłat, pokój nr 11 - I piętro