drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

Umorzenie w całości lub części zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej

Art. 67a, § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek z uzasadnieniem
  • osoby fizyczne:
   • zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów stałych i okresowych wnioskodawcy oraz pozostałych członków gospodarstwa domowego,
   • wykaz wydatków stałych ponoszonych miesięcznie,
   • opis sytuacji rodzinnej (liczba osób w gospodarstwie domowym, w tym osoby na utrzymaniu wnioskodawcy),
  • przedsiębiorcy:
   • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
   • kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (osoby fizyczne),
   • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (osoba prawna),
   • kategoria przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca)
   • klasa działalności PKD,
   • określenie rodzaju pomocy o jaką wnioskujemy,
   • lokalizacja przedsiębiorstwa,
   • PIT 5 (osoba fizyczna).,
   • aktualne sprawozdanie finansowe (osoba prawna),
   • wykaz należności i zobowiązań wymagalnych na dzień złożenia podania.

II. OPŁATY:

Brak opłat.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wymiar podatków i opłat lokalnych

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji Wójta Gminy Kobylanka wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.