drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

Odroczenie i rozłożenie na raty terminu płatności podatku i zaległości podatkowej

Art. 67a, § 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek z uzasadnieniem
  • osoby fizyczne:
   • zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów stałych i okresowych wnioskodawcy oraz pozostałych członków gospodarstwa domowego,
   • wykaz wydatków stałych ponoszonych miesięcznie,
   • opis sytuacji rodzinnej (liczba osób w gospodarstwie domowym, w tym osoby na utrzymaniu wnioskodawcy),
  • przedsiębiorcy:
   • zaświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień udzielenia wnioskowanej pomocy,
   • kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (osoby fizyczne),
   • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (osoba prawna),
   • kategoria przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca)
   • klasa działalności PKD,
   • określenie rodzaju pomocy o jaką wnioskujemy,
   • lokalizacja przedsiębiorstwa,
   • sprawozdanie finansowe za okres ostatnich 3 m-cy (osoba prawna), PIT 5 (osoba fizyczna)
   • wykaz należności i zobowiązań wymagalnych na dzień złożenia podania.

II. OPŁATY:

Brak opłat.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wymiar podatków i opłat lokalnych

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji Wójta Gminy Kobylanka  wnosi się do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.