drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Podstawa prawna: 90m i 90 n ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U z 2004 r Nr 256, poz.2572  ze zm. ), Uchwała Nr XXIX/195/05 Rady Gminy w Kobylance z dnia 17 marca 2005 r.  w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka z późn. zm.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wymagane dokumenty : wniosek o zasiłek szkolny do wniosków należy załączyć dokumenty okoliczności opisanych we wniosku tj.:
 • zaświadczenie lekarskie,
 • dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego,
 • inne dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe

II. OPŁATY:
wolne od opłaty

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Termin składania wniosku o zasiłek  szkolny - o zasiłek szkolny ubiegać można się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia. 
 

Termin odpowiedzi do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Stanowisko ds. wynagrodzeń, kadr, oświaty

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie  za pośrednictwem  Wójta Gminy Kobylanka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:


zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności:

 1. śmierci rodziców lub prawnych opiekunów,
 2. klęski żywiołowej,
 3. wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia,
 4. innych, szczególnych okoliczności.
 5. podstawa prawna:  90 e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U z 2004 r Nr 256, poz.2572                ze zm. ), Uchwała Nr XXIX/195/05 Rady Gminy w Kobylance z dnia 17 marca 2005 r.  w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka z późn. zm.

 

O pomoc materialną  o charakterze socjalnym mogą ubiegać się uczniowie:

 1. zamieszkali na terenie Gminy Kobylanka,
 2. uczniowie szkoły - podstawowej, gimnazjum, ponadgimnazjalnej, policealnej,
 3. wychowankowie ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży, a także dzieciom  i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 4. słuchacze kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż  do ukończenia 24 roku  życia.