drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

Wniosek o dopisanie do rejestru wyborców


  1. Ustawa z dnia 31 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz.499 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. Nr 42, poz. 387 i 388).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A (załącznik nr 1) oraz dowód osobisty (do wglądu).– składają osoby stale zamieszkałe na obszarze Gminy bez zameldowania na pobyt stały.
  2. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B wraz z załącznikami określonymi we wzorze wniosku (załącznik nr 2) – składają obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, nie później niż 30 dnia po zarządzeniu wyborów, w których zamierza uczestniczyć.

II. OPŁATY:
Brak

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
3 dni od daty złożenia wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Stanowisko d/s Obywatelskich i Wojskowych - pokój nr 15 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Na decyzję w sprawie wpisania do rejestru wyborców wnioskodawca może wnieść skargę za pośrednictwem Wójta Gminy Kobylanka do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

V. ZAŁĄCZNIKI

  1. Wzór wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A
  2. Wzór wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B

VI. UWAGI

VII. PROCEDURA

VI/PO-39