drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 62 poz. 504)I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy 
 2. Opinie : Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Pogotowia Ratunkowego, które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach,
 3. Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
  UWAGA!
  O wydanie opinii o których mowa w punkcie 1 i 2,  organizator zwraca się do w/w organów nie później niż na 14 dni  przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej  
 4. graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający:
  1. oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,
  2. oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
  3. oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu, 
  4. informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.
 5. Kopie aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587 i Nr 99, poz. 665),
 6. Regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej (zgodnie z art. 17 a. ust. 3 Organizator masowej imprezy sportowej określa w regulaminie obiektu sportowego miejsca nieprzeznaczone dla publiczności oraz zasady wstępu na masową imprezę sportową osób małoletnich),
 7. Program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej,
 8. Informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku, oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej; w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik - co najmniej 10 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie, i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku, przeliczniki te wynoszą odpowiednio 15 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 porządkowych na każde następne 100 osób, przy czym wszyscy porządkowi muszą legitymować się ważną licencją pracownika ochrony,
 9. Informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w masowej imprezie sportowej o podwyższonym ryzyku organizowanej na stadionie lub w hali sportowej,
 10. Zaświadczenie potwierdzające, iż osoba wyznaczona przez organizatora do pełnienia funkcji kierownika ds. bezpieczeństwa odbyła przeszkolenie w tym zakresie,
 11. Pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy,
 12. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
 13. Polisę potwierdzająca ubezpieczenie się organizatora imprezy od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprezy masowej, (przedłożenie tego załącznika wymagane jest tylko  w przypadku imprez, na które wstęp jest odpłatny),
 14. Informację o powiadomieniu komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprez masowych na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej,
 15. Informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk w trakcie imprezy.

II. OPLATY:
Od dnia 1 stycznia 2007r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635).
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi 82,00 zł
Zgodnie z tą regulacją opłacie skarbowej nie będą podlegały między innymi: podania (żądania, wnioski, zażalenia, odwołania) i załączniki do podań, weksle i dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.
Ponadto zgodnie z nową ustawą zmienił się sposób wnoszenia opłaty skarbowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Wójt Kobylanki wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez organizatora imprezy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy ul. Szkolna 12, pok.20, tel. 091-578-85-30,

 

VI TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty wydania zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia.
Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

VI UWAGI:

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. z 2005r. Dz. U. Nr 108, poz. 909) organizator imprezy masowej, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem imprezy, jest obowiązany wystąpić do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Imprezą masową jest impreza sportowa, artystyczna lub rozrywkowa, na której liczba miejsca dla osób  na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi – nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy – nie mniej niż 300 (art. 3 pkt 1 ustawy).

Nie są imprezami masowymi, w rozumieniu niniejszej ustawy, imprezy odbywające się w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki, a także imprezy organizowane w placówkach oświatowych, imprezy sportowe organizowane wyłącznie dla sportowców niepełnosprawnych, imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz imprezy rekreacyjne ( art. 3a ustawy).

Przepisów ustawy nie stosuje się do imprez masowych nieodpłatnych organizowanych na terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej i sportu, jeżeli jednostki te są organizatorami (art.2 ustawy).

Kontrola imprez:
W trakcie realizacji imprezy, na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy, następuje kontrola zgodności przebiegu imprezy z warunkami określonymi w zezwoleniu. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora imprezy masowej warunków określonych w zezwoleniu, uprawniony przedstawiciel Wójt Gminy może przerwać imprezę masową.


Przepisy karne:
Kto organizuje imprezę masową bez zezwolenia, niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu lub przeprowadza imprezę wbrew zakazowi podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Szczegółowych wyjaśnień o warunkach przeprowadzenia imprezy masowej, a także o informacjach jakie należy podać oraz o dokumentacji jaką należy przedłożyć, by uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, udziela Łucja Klińska, tel. 091-578-85-30, pok. 20,  

VII. PROCEDURA

VI/PO-17