drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

PODATEK  LEŚNY - INFORMACJE I DEKLARACJE PODATKOWE

Podstawa prawna: Uchwała Nr XIV/81/07 z dnia 29 listopada 2007 r. Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rolnictwa w Gminie Kobylanka w Zakresie Ochrony Środowiska.
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o przyznanie refundacji w ramach Programu Wsparcia Rolnictwa w Zakresie Ochrony Środowiska 


Załączniki:
  1. Oryginały faktur lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur potwierdzających poniesienie wydatków w ramach PWR.
II. OPŁATY:
Brak
III. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU:
Do 30 dni.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Ochrona środowiska i rolnictwo.
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie dotyczy.
VI. UWAGI:
Wnioski przyjmowane są od 15 października do 15 listopada każdego roku obowiązywania PWR.
Refundacji podlega 50 proc. wydatków poniesionych na:
zakup nawozów wapniowych,
badania gleby,
przegląd opryskiwaczy,
utylizację sztuk padłych zwierząt,
uzyskanie świadectwa zwierząt,
zakup materiałów szkoleniowych oraz udział w szkoleniach podnoszących świadomość ekologiczną i służących dobrej praktyce rolnej,
zakup środków ochrony roślin.
Podanie numeru telefonu i godzin, w których można uzyskać kontakt z Wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
W przypadku braku kompletu dokumentów i informacji wymaganych we wniosku Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy Kobylanka w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.