drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

Wszczęcie postępowania

Art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r., Dz.U.Nr 8, poz. 60 ze zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania
 2. Załączniki:
  • dokumenty potwierdzające
  • informacja w sprawie podatku rolnego/leśnego/od nieruchomości

II. OPŁATY:

Brak opłat.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, w przypadku przeprowadzenia postępowania dowodowego - nie później niż w ciągu miesiąca, w sprawach skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wymiar Podatków i Opłat Lokalnych

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Kobylanka. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI

 • Postępowanie podatkowe wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.
 • Wszczęcie postępowania z urzędu następuje w formie postanowienia.
 • Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi podatkowemu.
 • O wszczęciu postępowania na wniosek jednej ze stron organ podatkowy zawiadamia wszystkie pozostałe osoby będące stroną w sprawie.
 • Datą wszczęcia postępowania z urzędu jest dzień doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu postępowania.