drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

 

KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy w Kobylance
ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj.Dz. U. z 2012r. Nr 83).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                  
    Załączniki:
    • dokument potwierdzający aktualny stan prawny nieruchomości (odpis
      z księgi wieczystej),

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (Wójta Gminy Kobylanka). Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Kobylanka w Punkcie Obsługi Interesantów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

VI. UWAGI:

Podanie numeru telefonu i godzin, w których można uzyskać kontakt z Wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

W przypadku braku kompletu informacji wymaganych we wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy w Punkcie Obsługi Interesantów w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.