drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

WYDANIE DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA

Podstawa prawna: art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.     
  2. Załączniki:
  1. Mapa ewidencyjna w ilości 4 szt. z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz z zaznaczeniem granic obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
  2. Informacja o przedsięwzięciu w formie pisemnej i na nośniku cyfrowym w ilości 4 szt.
  3. Raport o oddziaływaniu na środowisko w formie pisemnej i na nośniku cyfrowym w ilości 4 szt. dla inwestycji, dla których raport wymagany jest obligatoryjnie.
  4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu posiadającego aktualny plan.
  5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

II. OPLATY:
Opłata skarbowa w wysokości 205 zł.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
W zależności od otrzymywanych w toku postępowania uzgodnień. Organy uzgadniające na wydanie stosownych dokumentów mają termin 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Ochrona środowiska. Rolnictwo.

V. TRYB ODWOLAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (Wójta Gminy Kobylanka). Odwołanie wnosi się w Urzędzie Gminy w Kobylance w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

VI UWAGI:
Podanie numeru telefonu i godzin, w których można uzyskać kontakt z Wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
W przypadku braku kompletu dokumentów i informacji wymaganych we wniosku Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy Kobylanka w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.