drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

 

DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Podstawa prawna: art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717); plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego.

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. "Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego"

 2. Zalaczniki:
  • dwie kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej, przyjetych do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierajace okreslenie granic terenu objetego wnioskiem, i obszaru, na który ta inwestycja bedzie oddzialywac.
   Charakterystyka inwestycji, obejmujaca:
  • okreslenie zapotrzebowania na wode, energie oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania scieków, a takze innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby równiez sposobu unieszkodliwiania odpadów,
  • okreslenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
  • okreslenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji ,
  • dane charakteryzujace jej wplyw na srodowisko,
  • ewentualne upowaznienie udzielone osobie dzialajacej w imieniu inwestora.

II. OPLATY:
107,00 zł - opłata skarbowa (nie dotyczy inwestycji mieszkaniowych)

17,00 zł - pełnomocnictwo

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 65 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Planowanie przestrzenne. Warunki Zabudowy. Pokój nr 3 - parter, tel.: tel.(091) 57 88 531

V. TRYB ODWOLAWCZY:
Odwolanie wnosi sie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego za posrednictwem organu, który wydal decyzje (odwolanie sklada sie w Kancelarii, delegaturze wydzialu lub sekretariacie wydzialu prowadzacego sprawe). Odwolanie wnosi w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:
Inwestycje skomplikowane m.in. szkodliwe dla srodowiska, niektóre sieciowe moga powodowac wydluzenie czasu postepowania administracyjnego.