drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

ZBIÓRKA PUBLICZNA

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162; z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947 z późn. zm.), ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.)


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej 
  który powinien zawierać plan określający:
  • cel, na który mają być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki publicznej. Cel zbiórki powinien być zgodny z prawem oraz zasługiwać na poparcie ze względu na interes publiczny. Za takie cele uznaje się cele religijne, państwowe, oświatowe, kulturalno-społeczne, społeczno-opiekuńcze,
  • formy przeprowadzenia zbiórki publicznej,
  • termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej,
  • obszar na którym zbiórka publiczna ma być przeprowadzona,
  • sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej,
  • liczbę osób, które mają brać udział w zbiórce publicznej,
  • przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj poszczególnych wydatków

II. OPŁATY:
82,00 zł za decyzję

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

do 30 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Stanowisko do spraw obywatelskich i społecznych, działalności gospodarczej.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji odmawiającej zezwolenia na zorganizowanie zbiórki publicznej na terenie Gminy Kobylanka przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

VI. UWAGI

 1. Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom, organizacjom posiadającym osobowość prawną, komitetom zorganizowanym dla przeprowadzenia i uzyskania określonego celu.
 2. Zbiórka publiczna może być przeprowadzona w formie:
  • dobrowolnych wpłat na konto, założone osobno dla każdej zbiórki publicznej przez przeprowadzającego zbiórkę publiczną,
  • zbierania ofiar do puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych, umieszczanych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
  • sprzedaży cegiełek wartościowych,
  • sprzedaży przedmiotów i usług.
 3. Ustawa o zbiórkach publicznych nie ma zastosowania do:
  • zbierania ofiar dokonywanych na cele religijne, jeżeli są one prowadzone w obrębie zabudowań i pomieszczeń służących tym celom,
  • zbiórek przeprowadzanych w drodze loterii fantowych i pieniężnych, jeżeli zbiórki te nie są organizowane w miejscach publicznych,
  • zbiórek przeprowadzanych w lokalach prywatnych wśród osób znanych osobiście przeprowadzającemu zbiórkę,
  • zbiórek wśród młodzieży szkolnej w lokalach szkolnych odbywających się na podstawie zezwolenia władz szkolnych,
  • zbiórek koleżeńskich w lokalach urzędów publicznych na cele godne poparcia, odbywających się na podstawie pozwolenia kierownika urzędu.
 4. Organ gminy jest właściwy do wydania zezwolenia na zbiórkę publiczną o ile ma być ona przeprowadzona na obszarze gminy lub jej części.
  Do wydania zezwolenia na zbiórkę publiczną na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę uprawniony jest Starosta, na obszarze województwa lub jego części obejmującej więcej niż jeden powiat Marszałek Województwa, a na obszarze obejmującym więcej niż jedno województwo Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 5. Organ gminy, wydający pozwolenie na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej, może w każdym czasie kontrolować przebieg i wyniki zbiórki, a także badać w tym celu odpowiednie dokumenty oraz żądać udzielenia wyjaśnień.
 6. Jeżeli zbiórka publiczna prowadzona jest niezgodnie z przepisami ustawy, albo zostało ujawnione, iż dalsze prowadzenie zbiórki może zagrażać bezpieczeństwu, spokojowi lub porządkowi publicznemu, albo gdy zostało stwierdzone, że uzyskane ze zbiórki ofiary nie są przeznaczone na właściwy cel, organ gminy może cofnąć w każdym czasie pozwolenie na prowadzenie zbiórki, a równocześnie orzec o przekazaniu zebranych ofiar na określony cel humanitarny.
 7. Cofnięcie pozwolenia następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje stronie odwołanie na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.
 8. Osoba uprawniona do przeprowadzenia zbiórki publicznej winna posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz legitymację upoważniającą do przeprowadzenia zbiórki, wystawioną przez organizację, która uzyskała uprawnienie do przeprowadzenia zbiórki publicznej.