drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

 

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1, 2, 2a, 4, 5 art. 14 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24, art. 25, art. 26 ust. 2,3,4,7, art. art. 27. ust. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Część CEIDG-1 wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – CEIDG-1.
2. Załączniki:
• pozostałe części wniosku CEIDG-1, tj. CEIDG-MW, CEIDG-RB, CEIDG-RD, CEIDG-POPR, CEIDG-PN, CEIDG-SC – w zależności od sytuacji wg instrukcji wypełniania wniosku CEIDG-1.

(formularze i instrukcje dostępne są na stronie CEIDG prowadzonej przez Ministra Rozwoju)

3. Do wglądu:
• dowód osobisty lub paszport.

4. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć kopię pełnomocnictwa (oryginał pełnomocnictwa do wglądu) i okazać do wglądu swój dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku reprezentowania przedsiębiorcy, który nie posiada numeru PESEL także jego paszport albo inny dokumentu potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

5. Cudzoziemcy (poza obywatelami Unii Europejskiej, EFTA/EOG i Konfederacji Szwajcarskiej) przedkładają oryginał dokumentu, albo jego uwierzytelnioną kopię potwierdzający prawo do pobytu na terytorium RP, o którym mowa w art. 13. ust. 2, 2a, 4, 5 ww. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 7 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.