drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

 

KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy w Kobylance
ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

UDZIELANIE BONIFIKAT W OPŁATACH ROCZNYCH ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU

Podstawa prawna: art. 71 ust. 4, art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 782 z późniejszymi zmianami)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek użytkownika wieczystego o przyznanie bonifikaty    
  wraz z załącznikami:
  • zaświadczenie o uzyskanych dochodach za rok poprzedzający rok, w którym opłata ma być wniesiona 
  • w przypadku osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaświadczenie                  o okresie zarejestrowania za rok poprzedzający rok w którym opłata ma być wniesiona
  • w przypadku innych dochodów należy złożyć stosowne oświadczenie o ich wysokości

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 14 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Użytkownicy wieczyści winni załączyć dokumenty osób wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe.
 2. Bonifikata w opłacie rocznej dotyczy nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. 
 3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub informacji wymaganych we wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy w Punkcie Obsługi Interesantów w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.
 4. Podanie numeru i godzin, w których można uzyskać kontakt z Wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.