drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r.Nr 70 poz. 473)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kobylanka      
 2. Załączniki:
  • zgodę organizatora imprezy,
  • kopię stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, bądź raty (w przypadku, gdy o jednorazowe zezwolenie występuje przedsiębiorca z innej gminy)

II. OPŁATY:
Opłata wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Opłata roczna wynosi:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
 • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Stanowisko do spraw obywatelskich i społecznych, działalności gospodarczej.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w ............). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
 2. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje. (odwołanie składa się w ............). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia. 3.  

VI. UWAGI

VI. PROCEDURA

06/PO-16